תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש

הזמנות להציע הצעות לרכישת מקרקעין


להלן ההליכים הפתוחים לרכישת מקרקעין באמצעות הגשת הצעות. ההליכים מיועדים לציבור הרחב ולקהל המנויים.

הגשת הצעה תקינה מותנית בהתייחסות למסמכי ההזמנה, המופיעים תחת כל הליך (בלחיצה על מספר מס"ד בטבלה) ולמסמכי הבהרה (במידה ויש).
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (בפירוק)

הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין


1. החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (בפירוק) (להלן: "החברה") מזמינה בזה להציע הצעות לרכישת הנכס/ים המתואר/ים בטבלה שלהלן. סכום הפיקדון הנדרש כתנאי להשתתפות במכרז ויתר התנאים, מפורטים כדלהלן:


מס"ד

כתובת הנכס הנמכר

 

גוש

חלקה

מהות הזכות

שטח החלקה במ"ר כמפורט בפנקס הזכויות

מחיר מינימום לנכס  בשקלים חדשים לפני מע"מ *

גובה פיקדון  בשקלים חדשים

פ-19 - 12

הנכס ממוקם  דרום מערבית למחלף גילעם בקריית אתא

10498

49

בעלות

731

 

940,000

 

10% מסכום ההצעה כשסכום ההצעה כולל מע"מ, ככל שחל

פ - 19 -13

הנכס ממוקם  דרומית לעפולה

16676

30

בעלות

11,216

 

2,750,000

10% מסכום ההצעה כשסכום ההצעה כולל מע"מ, ככל שחל

פ - 19 -14

הנכס ממוקם בדרום העיר עפולה, דרומית לרחוב שד' מנחם בגין

16683

21

בעלות

1,843

 

1,260,000

10% מסכום ההצעה כשסכום ההצעה כולל מע"מ, ככל שחל

פ -19 -15

הנכס ממקום מערבית לבתי קיבוץ עינת

4261

66

בעלות

452

 

140,000

10% מסכום ההצעה כשסכום ההצעה כולל מע"מ, ככל שחל

פ - 19- 16

הנכס ממוקם מערבית לעפולה

16664

34

בעלות

9,136

 

607,000

10% מסכום ההצעה כשסכום ההצעה כולל מע"מ, ככל שחל

פ -19- 17

הנכס ממוקם מערבית לעפולה

16664

35

בעלות

9,104

 

607,000

10% מסכום ההצעה כשסכום ההצעה כולל מע"מ, ככל שחל

פ -19- 18

הנכס ממוקם מערבית לעפולה

16664

36

בעלות

13,221

 

860,000

10% מסכום ההצעה כשסכום ההצעה כולל מע"מ, ככל שחל

פ -19- 19

הנכס ממוקם צפונית לכביש 22 ובהמשך לרחוב אושה ביאליק, כפר ביאליק.

11596

47

בעלות

602

 

980,000

10% מסכום ההצעה כשסכום ההצעה כולל מע"מ, ככל שחל

פ - 19- 20

הנכס ממוקם צפונית לכביש 22 ובהמשך לרחוב אושה ביאליק, כפר ביאליק.

11596

46

בעלות

605

 

1,040,000

10% מסכום ההצעה כשסכום ההצעה כולל מע"מ, ככל שחל

2.

(*) אין בפרסום מחיר מינימום כדי לחייב את החברה, באופן כלשהו, למכור את הנכס למציע במחיר המינימום או בכלל והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2. את ההצעות לרכישת הנכס/ים יש להגיש בכתב למשרדו של עו"ד גור אוזן - המנהל המיוחד של החברה, במסירה אישית, בכתובת מנחם בגין 144 (מגדל מידטאון), קומה 36, תל אביב, בשעות העבודה (09:00 – 16:00), עד ולא יאוחר מיום 8.12.2019 בשעה 16:00, כשהיא כוללת את המסמכים הבאים:

א. טופס הצעה מלא וחתום כדין ע"י המציע. הצעת המציע תהיה בלתי חוזרת.

ב. על מציע שהוא תאגיד לצרף החלטה עדכנית, מוסמכת ומאומתת כדין של התאגיד בדבר השתתפות במכרז (מסמך     מקור).

ג. הסכם מכר בנוסח כמפורט להלן, כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמוד מעמודיו לרבות נספחיו. 

ד. המחאה בנקאית לפקודת "הורוביץ, אבן, אוזן ושות' -  נאמנות גוש ____ חלקה ____", בסך הנקוב בעמודה           השמאלית ("פיקדון") בטבלה שלעיל, כאשר הגוש והחלקה ימולאו בהתאם לפרטי הנכס נשוא ההצעה (כמפורט בהסכם המכר). ההמחאה הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה בתוך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

3. כל אחד מהנכסים נמכר במצבו כמו שהוא (AS IS). על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק בעצמו את טיב הנכס, מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, אפשרויות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולנכס הרלוונטי. אין בכל מידע אשר נמסר ו/או יימסר על ידי מפרק החברה (הכונס הרשמי) ו/או המנהל המיוחד ו/או מי מטעמם כדי להוות מצג כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לנכס/ים ו/או למצב הזכויות בו/בהם ו/או כדי להטיל על המפרק ו/או המנהל המיוחד ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים שלישיים.

4. חזר בו המציע לאחר שהוגשה הצעתו מכל סיבה שהיא ו/או לא חתם על הסכם המכר בנוסח הנמצא באתר החברה כמפורט להלן, תחולט ההמחאה הבנקאית  שצירף להצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. לחברה נשמרת הזכות להכריז על מציע אחר כזוכה תחת מציע שלא קיים התחייבויותיו.

5. את נוסח הסכם המכר וטופס ההצעה הבלתי חוזרת לרכישת הנכס ניתן לקבל דרך אתר האינטרנט של החברה (להלן: "אתר החברה") בדף זה או באמצעות פניה בדוא"ל למשרד המנהל המיוחד.

לקבלת מידע שוטף על מכירת נכסים בידי החברה, ניתן להירשם לרשימת התפוצה באתר החברה.

6. המפרק ו/או המנהל המיוחד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזה הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או בין חלק מהמציעים, בכל דרך שבה יבחר, והכל בכפוף להוראות כב' בית המשפט בפניו מתנהל פירוק החברה וקבלת אישורו למכירת הנכס. לא ישולמו דמי תיווך. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמנהל המיוחד יהיה רשאי לשקול כל שיקול בבחירת ההצעות הזוכות, לרבות שיקולים הנוגעים למכירת כמה נכסים יחד לאותו רוכש או לרוכשים נפרדים, ובכלל זה לשקול את התמורה הכוללת המתקבלת בגין מכירת הנכסים, והכל במטרה למקסם את התועלת עבור החברה.

7. על המציע להתעדכן מעת לעת באתר החברה לגבי שינויים ועדכונים בהזמנה. ככל ויפורסם ע"י המנהל המיוחד מסמך הבהרות להזמנה, יהפוך זה לחלק מחייב ממסמכי ההזמנה.

8. המציע רשאי להציע הצעה לרכישת הנכסים כולם או חלקם. בכל מקרה, בגין כל נכס תוגש הצעה במעטפה נפרדת אשר תכלול את כל מסמכי ההצעה המפורטים לעיל. הוראות ההזמנה להציע הצעות תחולנה עבור כל נכס בנפרד. 


עו"ד גור אוזן, מנהל מיוחד

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (בפירוק)

הורוביץ, אבן, אוזן ושות', עורכי דין

מגדל מידטאון, קומה 36, רח' מנחם בגין 144, תל אביב

טל:03-7553855 פקס:03-7553856

Office3@heu-law.com


בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט