תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש
דף הבית  >> הגשת בקשה >> כיצד להגיש בקשה

כיצד להגיש בקשה

בקישור הזה: רשימת נכסים בישראל מתפרסמת רשימה של נכסים שונים בישראל שבעליהם ככל הנראה נספו בשואה. אם אתם נצר לקורבנות השואה או ברשותכם מידע על קרובים או מכרים ששמם נמצא ברשימה וברצונכם לבדוק את זכאותכם לנכס, קראו את ההנחיות והגישו בקשה להשבת רכוש.

למידע מורחב לחצו להורדת קובץ כללי הדיון וההכרעה להשבת נכסים של נספי שואה.


אם אתם נתקלים בקושי במילוי טופס הבקשה, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות המוקד הטלפוני שמספרו 03-5164117 או במייל.


הנחיות כלליות להגשת הבקשה:

  • יש להגיש בקשה נפרדת לכל נכס שפורסם. אין למלא בקשה להשבת מספר נכסים על גבי טופס אחד.
  • יש לציין את שמו של נספה השואה בעברית ובלועזית כפי שהיה, למיטב ידיעתכם, בשימוש על ידי אותו אדם סמוך לרכישת הנכס.
  • במקרה שהנכם יודעים על קיומם של יורשים/זכאים נוספים (פרט לכם) לרכוש או לכל נכס אחר המצוי בישראל של נספה שואה, חשוב לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
  • טופס הבקשה מתוכנן לקלוט מידע בסיסי וקצר הדרוש לשם עיבוד ראשוני של בקשתכם. בהמשך, יפנה אליכם נציג כדי לקבל מידע נוסף על סמך הפרטים אשר מילאתם בטופס הבקשה. במקרה זה יהיה עליכם לספק כל מידע, הסבר, ראיה או מסמך - אם אלה נמצאים ברשותכם - הדרושים לשם קבלת החלטה בבקשתכם.
  • אנא מלאו את מרבית הפרטים שבידיכם. שימו לב לשדות החובה המסומנים בכוכבית.

מומלץ להגיש בקשה ממוחשבת. לאחר הגשת הבקשה הממוחשבת יש להעביר תצהיר חתום ומאומת בנוגע לעובדות המפורטות בטופס הבקשה (להורדת תבנית תצהיר כתמיכה לבקשת השבה). את התצהיר יש להעביר בדואר בכתובת המופיעה בהמשך, או בדוא"ל: Pniyot-hashava@justice.gov.il

המעוניינים למלא ולשלוח את טופס הבקשה שלא באופן אלקטרוני, יוכלו להדפיס את טופס הבקשה. בקשות להשבת רכוש נספי השואה שמולאו באופן ידני בכתב יד ברור יש לשלוח באמצעות הדואר לכתובת: האפוטרופוס הכללי, היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם, מחלקת נכסי נספי שואה, ת"ד 9040. תל אביב - יפו, מיקוד 6109001 ולצרף תצהיר חתום ומאומת.

 * צו ירושה - גם במסלול חנ"ש (צו בדבר חליפיו של נספי שואה)

לתשומת לבכם!

  • אנו עושים כל מאמץ לטפל בבקשות שהוגשו בפניה במהירות וביעילות. עם זאת, הטיפול בכל בקשה הוא פרטני ולכן עלול לעיתים להתארך.
  • הואיל ואנו מתחשבים בגיל המבקשים בעת קביעת סדר הטיפול בבקשות, מומלץ כי מגיש הבקשה יהיה היורש המבוגר ביותר.
  • רשימת הנכסים שמפרסמת באתר נערכה והועברה אלינו, על ידי גופים שונים שהחזיקו בנכסים בעבר. אף שאנו עושים כל מאמץ לבדוק את המידע שנמסר לנו על ידי אותם גופים, אין באפשרותנו להבטיח שלא נפלו ברשימות שהועברו אליה טעויות ושיבושים, לרבות הכללת נכסים שאינם של נספי השואה.
  • בנוסף כוללות הרשימות הנ"ל נתונים לגבי חשבונות בנק. נתונים אלו, שמקורם בממצאי ועדת החקירה הפרלמנטרית שפעלה בעבר בנושא זה, אינם מפורסמים מתוקף ס' 19 (א)(1) לחוק ומכיוון שחשבונות הבנק טרם הועברו לידינו על ידי הגופים המחזיקים בהם. בשל כך, אף שניתן להגיש בקשות להשבה על סמך נתונים אלו, לא ניתן יהיה לדון בבקשות עד לקבלת המידע והכספים מהגופים הנ"ל (נכסים אלו מסומנים בדגלון אדום ברשימה).

לאחר הגשת הבקשה

יש להעביר (באמצעות דואר או דוא"ל) תצהיר חתום ומאומת. העברת התצהיר הינה תנאי לתחילת הטיפול בבקשה. עם קליטת הבקשה באתר, יינתן לבקשה מספר סימוכין. מומלץ להדפיס את בקשתכם ואת מספר הסימוכין שניתן לה. נבקשכם כי בכל פנייה עתידית בעניין בקשתכם יצוין סימוכין זה. בקשות ופניות רשמיות יש לשלוח לכתובת: האפוטרופוס הכללי, היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם, מחלקת נכסי נספי שואה, ת"ד 9040. תל אביב - יפו, מיקוד 6109001.

  לחצו לרשימת הנכסים המלאה ולהגשת בקשה
  לחצו לעזרה
בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט